NOVINKA - Online logopédia pre dospelých


Ponúkame poskytovanie profesionálnych služieb logopéda na diaľku s cieľom logopedickej terapie, prevencie, posúdenia aktuálneho stavu dospelých klientov a následnej konzultácie stavu s klientom, opatrovníkom alebo zodpovedným rodinným príslušníkom. Súčasťou balíka online terapie je osobné vstupné vyšetrenie klienta v priestoroch našej nemocnice, ktoré je nevyhnutné absolvovať v trvaní 90 minút.

Online logopedická terapia je primárne zameraná pre osoby so získanou afáziou, alexiou, agrafiou, dyzartriou a verbálnou apraxiou, ktorí nemajú možnosť ambulantnej logopedickej starostlivosti v mieste svojho bydliska z rôznych dôvodov.

 

Je vhodná v prípadoch:

 • Klient býva v zahraničí alebo na mieste, kde nie je logopedická starostlivosť dostupná.
 • Zdravotný stav klienta neumožňuje osobný kontakt.
 • Klient je imobilný a pravidelný presun k logopédovi nie je možný.
 • Zákaz osobných návštev na základe hygienických alebo karanténnych opatrení,
 • Iné limitácie možnosti pravidelných osobných stretnutí.

 

Online logo balík – 2 mesiace

 • online logopedická terapia
 • konzultácia terapií a aktuálneho zdrav. stavu našich klientov*

*konzultácia prebieha len u klientov v našej starostlivosti, ktorí absolvujú osobné vstupné logopedické vyšetrenie, príp. vstupné vyšetrenie v rámci hospitalizácie v našom zariadení.

 

Cena balíka: 380 €

 

Do 1 mesiaca po ukončení hospitalizácie v našom zariadení možnosť zakúpenia balíka za zvýhodnenú cenu 315 € (bez opätovného vstupného vyšetrenia, ktoré už klient absolvoval počas hospitalizácie v našom zariadení).

K balíku je možné dokúpiť si naviac (nad rámec balíka) online terapeutické sedenia podľa potreby klienta za cenu 45 €.

 

Balík zahŕňa:

 • 1x osobné vstupné vyšetrenie so zaškolením - 90 min. (do 1 mesiaca po ukončení hospitalizácie v našom zariadení bez opätovného vstupného vyšetrenia, ktoré už klient absolvoval počas hospitalizácie).
 • 6x online terapeutické sedenie - 45 min. čistého času na terapiu + 15 min. príprava (pripojenie na komunikačnú platformu, príprava materiálov, uloženie záznamov atď.)
 • 1x výstupné vyšetrenie - 45 min. čistého času + 15 min. administratíva (po dohode s logopédom online/osobne)
 • 1x set úloh a cvičení

Po dohode s logopédom možnosť vytvorenia balíka na mieru.

 

Podmienky online logopédie:

 • Absolvovanie vstupného logopedického vyšetrenia osobne v našom zariadení.
 • Podpísanie informovaného súhlasu pred začiatkom online terapie.

Poskytovaná online terapia je rovnocenná rozsahom, povahou a kvalitou s poskytovanými službami osobne logopédom a je v súlade s právnymi predpismi a etickým kódexom: http://www.skizp.sk/images/stories/dokumenty/skizp/eticky-kodex-zdravotnickeho-pracovnika-skizp-2017.pdf.

 

Túto službu poskytuje logopéd (poskytovateľ služby) a je podmienená vyplnením Informovaného súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, bez neho táto služba nebude poskytovaná.

 

Priebeh terapie:

Interaktívna forma so zvukovým aj obrazovým pripojením v reálnom čase.

Využitie príslušného softwaru po dohode logopéda s klientom.

Možnosť využitia telefonickej konzultácie logopéda s rodinným príslušníkom.

 

Bez limitácie miesta priebehu, ale k úspešnosti je potrebné:

 • pokojné tiché miesto, bez prítomnosti diablov,
 • vhodný a stabilný internetový signál.

 

Objednať sa môžete osobne na recepcii, emailom alebo telefonicky.

 

Logopéd:

Mgr. Marta Fartelová

 

Kontaktná osoba:

E: recepcia@sanom.sk

P: +421 2 321 23 900