Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
pri zakúpení do 30.4.2024
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

Informačná povinnosť _Dodávateľ alebo jeho zamestnanec

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov


 1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov dodávateľov, potenciálnych dodávateľov, subdodávateľov a ich zamestnancov v spoločnosti Sanom s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 133660/B, IČO: 52 108 341 (ďalej ako „Sanom“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich Sanom spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@sanom.sk.

 

 1. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Sanom spracúva osobné údaje dodávateľov na účel:

 • Uzatvorenie a plnenie zmlúv podľa Obchodného zákonníka

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, prípadne iného splnomocneného zástupcu; meno, priezvisko, kontaktné údaje, pracovnú pozíciu, zamestnávateľa a podpis zamestnancov dodávateľa, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Sanom a jeho dodávateľom.

 • Spracúvanie a uchovávanie účtovných dokladov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinosti prevádzkovateľa podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znené neskorších predpisov.

 • Kontaktné údaje na dodávateľov, subdodávateľov a ich zamestnancov

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to titul, meno, priezvisko, funkcia alebo pracovná pozícia, telefonický a e-mailový kontakt

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 • Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa a podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

 • Uplatňovanie práv (sporová agenda)

v rozsahu: bežné osobné údaje a citlivé osobné údaje spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa nevyhnutné na daný účel

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa realizovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2015 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a pod.

 • Ochrana majetku a obhajoba právnych nárokov prevádzkovateľa a tretej strany prostredníctvom kamerového systému

v rozsahu: podobizeň a správanie sa, lokalizačné údaje, EVČ vozidla

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 • Správa prijatých a odoslaných zásielok

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo

 

Právnym základom je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Emailová komunikácia

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to titul, meno, priezvisko, funkcia, telefonický a e-mailový kontakt, iné osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou prostredníctvom emailovej komunikácie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 • Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

v rozsahu: bežné osobné údaje: a to titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa a iné osobné údaje dotknutých osôb uvedené v oznámení

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Ako, kedy a od koho Sanom osobné údaje získava?

Sanom získava osobné údaje od dodávateľov:

 • pri uzatváraní a plnení zmlúv medzi Sanom a dodávateľom,
 • vstupom do priestorov prevádzkovateľa,
 • prostredníctvom emailovej, telefonickej a poštovej komunikácie,
 • podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb,
 • podaním oznámenia protispoločenskej činnosti

 

 1. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
 • orgány činné v trestnom konaní a súdy
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa
 • zodpovedná osoba (DPO) prevádzkovateľa
 • poskytovatelia cloudových služieb
 • poskytovatelia softvérov a aplikácií
 • poskytovateľ podpory webovej stránky a hostingu
 • prepravné a poštové spoločnosti
 • poisťovateľ prevádzkovateľa
 • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

 

 1. Ako dlho Sanom osobné údaje uchováva?

Sanom spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi. Lehoty uchovávania určuje aj Registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Ostatné osobné údaje sú uchovávané nasledovne:

Kamerové záznamy                                                       7 dní

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 

 1. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov Sanom sú dostupné TU.

 

Tento dokument je aktuálny ku dňu 11.01.2024.