Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
v Bratislave
U nás nájdete
U nás nájdete
Príjemné bezbariérové prostredie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
na špičkovej úrovni
Komplexná zdravotná starostlivosť
Komplexná zdravotná starostlivosť
pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu

Informačná povinnosť _Pacient alebo ním poverená osoba

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre pacientov a nimi poverené osoby


 

 1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pacientov a nimi poverené osoby v spoločnosti Sanom s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 133660/B, IČO: 52 108 341 (ďalej ako „Sanom“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich Sanom spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@sanom.sk.

 

 1. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

 

 • Žiadosť o hospitalizáciu v nemocnici Sanom (dostupná na www.sanom.sk)

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, titul, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, identifikácia zdravotnej poisťovne prípadne označenie, že ide o samoplatcu, bydlisko, zamestnávateľ, adresa zamestnávateľa, meno a kontakt príbuznej osoby, označenie pobytu po prepustení pacienta z nemocnice Sanom (domácnosť, zariadenie sociálnych služieb, iné); citlivé osobné údaje ako sú údaje o zdraví pacienta

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Vedenie karty pacienta

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, vek, pohlavie, telefónne číslo, emailová adresa, identifikácia zdravotnej poisťovne prípadne označenie, že ide o samoplatcu, trvalý pobyt prípadne prechodný pobyt, zamestnávateľ, adresa zamestnávateľa, meno, kontakt a adresa príbuznej osoby, u samoplatcov aj transakčné údaje; citlivé osobné údaje ako sú údaje o zdraví pacienta

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade samoplatcov je právnym základom aj uzavretie a plnenie zmluvy medzi ním a Sanom.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Objednanie pacienta

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, titul, typ, dátum a čas vyšetrenia

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade samoplatcov je právnym základom aj uzavretie a plnenie zmluvy medzi ním a Sanom.

 

 • Vyšetrenie pacienta

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, vek, pohlavie, telefónne číslo, emailová adresa, identifikácia zdravotnej poisťovne prípadne označenie, že ide o samoplatcu, trvalý pobyt prípadne prechodný pobyt, zamestnávateľ, adresa zamestnávateľa, meno, kontakt a adresa príbuznej osoby, informácie o odosielajúcom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti; citlivé osobné údaje ako sú údaje o zdraví pacienta

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade samoplatcov je právnym základom aj uzavretie a plnenie zmluvy medzi ním a Sanom.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Lekársky nález

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, , titul, rodné číslo, dátum narodenia, označenie zdravotnej poisťovne, bydlisko, telefónne číslo; citlivé údaje ako sú údaje o zdraví

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade samoplatcov je právnym základom aj uzavretie a plnenie zmluvy medzi ním a Sanom.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Vydávanie receptov a poukazov

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, , titul, rodné číslo, dátum narodenia, označenie zdravotnej poisťovne, bydlisko, telefónne číslo; citlivé údaje ako sú údaje o zdraví

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Lekárska prijímacia a prepúšťacia správa

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, , titul, rodné číslo, dátum narodenia, označenie zdravotnej poisťovne, bydlisko, telefónne číslo; citlivé údaje ako sú údaje o zdraví

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade samoplatcov je právnym základom aj uzavretie a plnenie zmluvy medzi ním a Sanom.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Poučenie a informovaný súhlas

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, dátum narodenia pacienta, podpis pacienta prípadne ním poverenej osoby alebo zákonného zástupcu; citlivé osobné údaje, ako sú údaje o zdraví

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Poskytovanie stravovania (zadanie diéty)

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, identifikačné číslo pacienta; citlivé osobné údaje, ako sú údaje o zdraví (diéty)

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade samoplatcov je právnym základom aj uzavretie a plnenie zmluvy medzi ním a Sanom.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Poskytovanie ubytovania (kniha ubytovaných)

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresa trvalého pobytu, doba ubytovania, u cudzincov aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 24 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a § 113 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 • Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

 

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov užívateľov webových stránok sú dostupné TU.

 

 • Vyhotovovania a zverejňovanie fotografií a videí

 

v rozsahu: bežné osobné údaje: podobizeň a správanie sa zachytené prostredníctvom zvukových, zvukovo-obrazových a obrazových záznamov (fotografie a videá)

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

 

 • Plnenie zákonných povinností v súvislosti s ochorením COVID-19

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako sú identifikačné údaje; citlivé osobné údaje, ako sú údaje o zdraví

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Ako, kedy a od koho Sanom osobné údaje získava?

Sanom získava osobné údaje:

 • priamo od pacienta odoslaním žiadosti o hospitalizáciu v nemocnici Sanom;
 • priamo od pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
 • nepriamo od pacientom poverenej osoby alebo zákonného zástupcu;
 • nepriamo od odosielajúceho lekára z inej nemocnice;

 

 1. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
 • orgány činné v trestnom konaní a súdy
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa
 • zodpovedná osoba (DPO) prevádzkovateľa
 • poskytovatelia softvérových riešení
 • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

 

 1. Ako dlho Sanom osobné údaje uchováva?

Sanom spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi. Lehoty uchovávania určuje aj Registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 

 

6. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

 

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov Sanom sú dostupné TU