Nemocnica SANOM Jedinečná na Slovensku
Nemocnica SANOM Jedinečná na Slovensku
 Najmodernejšie technológie a trendy liečebnej rehabilitácie
Najmodernejšie technológie a trendy liečebnej rehabilitácie
Príjemné bezbariérové prostredie
Príjemné bezbariérové prostredie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Výhody pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Výhody pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Hľadáme hlavného fyzioterapeuta
Hľadáme hlavného fyzioterapeuta

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre pacientov a nimi poverené osoby


 

 1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pacientov a nimi poverené osoby v spoločnosti Sanom s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 133660/B, IČO: 52 108 341 (ďalej ako „Sanom“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich Sanom spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@sanom.sk.

 

 1. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

 

 • Žiadosť o hospitalizáciu v nemocnici Sanom (dostupná na www.sanom.sk)

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, titul, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, identifikácia zdravotnej poisťovne prípadne označenie, že ide o samoplatcu, bydlisko, zamestnávateľ, adresa zamestnávateľa, meno a kontakt príbuznej osoby, označenie pobytu po prepustení pacienta z nemocnice Sanom (domácnosť, zariadenie sociálnych služieb, iné); citlivé osobné údaje ako sú údaje o zdraví pacienta

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Vedenie karty pacienta

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, vek, pohlavie, telefónne číslo, emailová adresa, identifikácia zdravotnej poisťovne prípadne označenie, že ide o samoplatcu, trvalý pobyt prípadne prechodný pobyt, zamestnávateľ, adresa zamestnávateľa, meno, kontakt a adresa príbuznej osoby, u samoplatcov aj transakčné údaje; citlivé osobné údaje ako sú údaje o zdraví pacienta

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade samoplatcov je právnym základom aj uzavretie a plnenie zmluvy medzi ním a Sanom.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Objednanie pacienta

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, titul, typ, dátum a čas vyšetrenia

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade samoplatcov je právnym základom aj uzavretie a plnenie zmluvy medzi ním a Sanom.

 

 • Vyšetrenie pacienta

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, vek, pohlavie, telefónne číslo, emailová adresa, identifikácia zdravotnej poisťovne prípadne označenie, že ide o samoplatcu, trvalý pobyt prípadne prechodný pobyt, zamestnávateľ, adresa zamestnávateľa, meno, kontakt a adresa príbuznej osoby, informácie o odosielajúcom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti; citlivé osobné údaje ako sú údaje o zdraví pacienta

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade samoplatcov je právnym základom aj uzavretie a plnenie zmluvy medzi ním a Sanom.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Lekársky nález

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko,  titul, rodné číslo, dátum narodenia, označenie zdravotnej poisťovne, bydlisko, telefónne číslo; citlivé údaje ako sú údaje o zdraví

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade samoplatcov je právnym základom aj uzavretie a plnenie zmluvy medzi ním a Sanom.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Vydávanie receptov a poukazov

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko,  titul, rodné číslo, dátum narodenia, označenie zdravotnej poisťovne, bydlisko, telefónne číslo; citlivé údaje ako sú údaje o zdraví

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Lekárska prijímacia a prepúšťacia správa

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, označenie zdravotnej poisťovne, bydlisko, telefónne číslo; citlivé údaje ako sú údaje o zdraví

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade samoplatcov je právnym základom aj uzavretie a plnenie zmluvy medzi ním a Sanom.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Poučenie a informovaný súhlas

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, dátum narodenia pacienta, podpis pacienta prípadne ním poverenej osoby alebo zákonného zástupcu; citlivé osobné údaje, ako sú údaje o zdraví

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Poskytovanie stravovania (zadanie diéty)

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, identifikačné číslo pacienta; citlivé osobné údaje, ako sú údaje o zdraví (diéty)

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade samoplatcov je právnym základom aj uzavretie a plnenie zmluvy medzi ním a Sanom.

 

K spracúvaniu citlivých osobných údajov dochádza na základe článku 9 ods. 2 písm. h) a i).

 

 • Poskytovanie ubytovania (kniha ubytovaných)

 

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresa trvalého pobytu, doba ubytovania, u cudzincov aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 24 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a § 113 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 • Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

 

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov užívateľov webových stránok sú dostupné TU.

 1. Ako, kedy a od koho Sanom osobné údaje získava?

Sanom získava osobné údaje:

 • priamo od pacienta odoslaním žiadosti o hospitalizáciu v nemocnici Sanom;
 • priamo od pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
 • nepriamo od pacientom poverenej osoby alebo zákonného zástupcu;
 • nepriamo od odosielajúceho lekára z inej nemocnice;

 

 1. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
 • orgány činné v trestnom konaní a súdy
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa
 • zodpovedná osoba (DPO) prevádzkovateľa
 • poskytovatelia softvérových riešení
 • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

 

 1. Ako dlho Sanom osobné údaje uchováva?

Sanom spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi. Lehoty uchovávania určuje aj Registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 1. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov Sanom sú dostupné TU