EMG vyšetrenie
EMG vyšetrenie
Meranie elektrickej aktivity svalov a nervov
MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

Informačná povinnosť _Lekár žiadajúci o hospitalizáciu pacienta z inej nemocnice

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre lekára žiadajúceho o hospitalizáciu pacienta z inej nemocnice


 

 1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov lekárov z iných nemocníc v spoločnosti Sanom s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 133660/B, IČO: 52 108 341 (ďalej ako „Sanom“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich Sanom spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@sanom.sk.

 

 1. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?
 • Žiadosť o hospitalizáciu v nemocnici Sanom (dostupná na www.sanom.sk)

 

v rozsahu: bežné osobné údaje meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, miesto pôsobenia (nemocnica, oddelenie/ambulancia, adresa), podpis

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 • Posielanie marketingových emailov a marketingová telefonická komunikácia

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je emailová adresa a telefónne číslo zverejnená na zzz.sk alebo získaná prevádzkovateľom priamo od lekára pri telefonickom, emailovom alebo osobnom kontakte

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretej strany (inej nemocnice a pacienta) pri používaní kontaktov zverejnených na www.zzz.sk prípade aj v žiadosti o hospitalizáciu pacienta (bod. 2.1) a súhlas pri následnom emailovom, telefonickom alebo osobnom kontakte.

 

 • Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

 

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov užívateľov webových stránok sú dostupné TU.

 

 1. Ako, kedy a od koho Sanom osobné údaje získava?

 

Sanom získava osobné údaje:

 • priamo odoslaním žiadosti o hospitalizáciu v nemocnici Sanom;
 • priamo od lekára pri telefonickom kontakte;
 • priamo od dotknutej osoby podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb;
 • nepriamo cez portál zzz.sk.

 

 1. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

 

K osobným údajom môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
 • orgány činné v trestnom konaní a súdy
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa
 • zodpovedná osoba (DPO) prevádzkovateľa
 • poskytovatelia cloudových služieb
 • poskytovatelia softvérov a aplikácií
 • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

 

 1. Ako dlho Sanom osobné údaje uchováva?

Sanom spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi. Lehoty uchovávania určuje aj Registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Osobné údaje získané prostredníctvom sociálnych sietí a cookies sa uchovávajú podľa podmienok ich poskytovateľov.

Emailová adresa na účely posielania marketingových informácií sa uchováva do námietky lekára s takýmto posielaním emailov, maximálne 24 mesiacov od získania emailovej adresy.

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 

 1. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

 

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov Sanom sú dostupné TU.

 

Tento dokument je aktuálny ku dňu 11.01.2024.