Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
 Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
v Bratislave
Sme členom
Sme členom
Asociácie nemocníc Slovenska
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
Ďakujeme pacientom
Ďakujeme pacientom
za prejavenú dôveru
MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky

Informačná povinnosť _Lekár žiadajúci o hospitalizáciu pacienta z inej nemocnice

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre lekára žiadajúceho o hospitalizáciu pacienta z inej nemocnice


 1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov lekárov žiadajúcich o hospitalizáciu pacienta z inej nemocnice v spoločnosti Sanom s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 133660/B, IČO: 52 108 341 (ďalej ako „Sanom“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich Sanom spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@sanom.sk.

 

 1. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?
 • Žiadosť o hospitalizáciu v nemocnici Sanom (dostupná na www.sanom.sk)

 

v rozsahu: bežné osobné údaje meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, miesto pôsobenia (nemocnica, oddelenie/ambulancia, adresa), podpis

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretej strany (inej nemocnice a pacienta).

 

 • Posielanie marketingových emailov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je emailová adresa zverejnená na zzz.sk alebo získaná prevádzkovateľom priamo od lekára pri telefonickom kontakte

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretej strany (inej nemocnice a pacienta).

 

 • Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

 

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov užívateľov webových stránok sú dostupné TU.

 

 1. Ako, kedy a od koho Sanom osobné údaje získava?

Sanom získava osobné údaje:

 • priamo odoslaním žiadosti o hospitalizáciu v nemocnici Sanom;
 • priamo od lekára pri telefonickom kontakte;
 • priamo od dotknutej osoby podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb;
 • nepriamo cez portál zzz.sk.

 

 1. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
 • orgány činné v trestnom konaní a súdy
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa
 • zodpovedná osoba (DPO) prevádzkovateľa
 • poskytovatelia cloudových služieb
 • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

 

 1. Ako dlho Sanom osobné údaje uchováva?

Sanom spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi. Lehoty uchovávania určuje aj Registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Osobné údaje získané prostredníctvom sociálnych sietí a cookies sa uchovávajú podľa podmienok ich poskytovateľov.

Emailová adresa na účely posielania marketingových informácií sa uchováva do námietky lekára s takýmto posielaním emailov, maximálne 24 mesiacov od získania emailovej adresy.

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 

 1. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov Sanom sú dostupné TU