Hospitalizácia


Prijímame pacientov vo vekovej kategórii 18+.

 

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so všetkými poisťovňami - Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Dôverou a poisťovňou Union. Liečebná neurorehabilitácia trvá 21 až 60 dní  a je hradená z verejného zdravotného poistenia.

 

Podmienky ústavnej zdravotnej starostlivosti

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Union

 

Poistencom VšZP a Union je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť:

 

  • po akútnej cievnej mozgovej príhode,
  • pooperačných a poúrazových stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou,
  • po operáciách pohybového aparátu,
  • pri demyelinizačných a iných postihnutiach centrálneho nervového systému. 

 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Hospitalizácia pre poistencov Union podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 

Žiadosť o hospitalizáciu musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a je nutné ju poslať na prijempacientov@sanom.sk  so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok.

 

Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov VšZP a Union nájdete TU.

 

Po posúdení žiadosti odborníkmi Vás bude kontaktovať referent prijímacej kancelárie.

 

 

poisťovňa Dôvera

 

Poistencom Dôvery je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť:

  • po akútnej cievnej mozgovej príhode,
  • po operáciách chrbtice,
  • po operáciách pohybového aparátu,
  • po poškodení nervov s ochrnutím končatiny.

 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Hospitalizácia pre poistencov Dôvery podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 

Žiadosť o hospitalizáciu Barthelovej test, ktorý je súčasťou žiadosti musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a je nutné ju poslať na prijempacientov@sanom.sk  so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok. 

 

Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov Dôvery nájdete TU.

 

Po posúdení žiadosti odborníkmi Vás bude kontaktovať referent prijímacej kancelárie.

 

Prijímacia kancelária:

T: 02/ 3212 3903

E: prijempacientov@sanom.sk

 

Kontraindikácie prijatia pacienta na liečbu v špecializovanej nemocnici

 

1. Opakované NCMP ťažkého stupňa s rizikom ďalších recidív

2. Ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespolupráca, krátka výdrž aktívnej spolupráce

3. Akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie, M. Alzheimer v pokročilejšom štádiu ochorenia

4. Bezvedomie

5. Vigilná kóma

6. Tracheostómia s kanylou, PEG

7. Dialyzovaní pacienti

8. Ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami

9. Dekubity, nezhojený amputačný kýpeť 

10. Extrémna obezita

11. Závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenia, ktoré znemožňujú, výrazne obmedzujú alebo sťažujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu – kardiopulmonálna dekompenzácia, nestabilná angina pectoris, nedostatočne liečená alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný diabetes mellitus, renálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútna tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy

12. Akútna tromboflebitída – stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po odoznení

13. Akútne infekčné ochorenia, febrílne stavy

14. Zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby (MTS)

15. Syndróm závislosti na alkohole

16. Rehabilitačná liečba je kontraindikovaná u pacientov so záchytom multirezistentných kmeňov enterobaktérií, resp. rezistentných na ATB - meropenem, ertapenem - z dôvodu nariadenej izolácie pacienta počas jeho celého pobytu v zdravotníckom zariadení na základe Odborného usmernenia MZ SR č. 3828/2014 - SZ čl. IVb

17. Vek pod 18 rokov

18. Infekčné ochorenie + séropozitivita: syphilis, HIV, Hepatitída B, C

19. Neschopnosť pacienta aktívne rehabilitovať

 

Patologické hodnoty laboratórnych paramerov:

- Anémia s Hb pod 100 g/liter

- Trombocytopénia pod 100.000/mikroliter

- Hepatopathia s hodnotami ALT, AST viac ako 3x normálnej hodnoty

- Nephropathia s hodnotami kreatinínu viac ako 2x normálnej hodnoty