Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

Informačná povinnosť _Užívateľ webových stránok a sociálnych sietí SANOM

Informácie o ochrane osobných údajov pre užívateľov webovej stránky a sociálnych sietí


Informácie o ochrane osobných údajov pre užívateľov webovej stránky a sociálnych sietí

 

 1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov užívateľov webovej stránky www.sanom.sk a sociálnych sietí spoločnosti spoločnosti Sanom s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 133660/B, IČO: 52 108 341 (ďalej ako „Sanom“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich Sanom spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@sanom.sk.

 

 1. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

 

 • Prevádzkovanie profilu na sociálnych sieťach

 

v rozsahu: bežné osobné údaje zverejnené a poskytnuté dotknutou osobou na sociálnych sieťach

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 

 • Cookies (analytické a cookies tretích strán)

 

v rozsahu: bežné osobné údaje (IP/MAC adresa, prezeraný obsah, preferencie a pod.)

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

 

 • Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

 

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

 

 1. Ako, kedy a od koho Sanom osobné údaje získava?

Sanom získava osobné údaje užívateľov webovej stránky a sociálnych sietí:

 • nepriamo od poskytovateľov sociálnych sietí a cookies,
 • priamo od dotknutej osoby podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb.

 

 1. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
 • orgány činné v trestnom konaní a súdy
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa
 • zodpovedná osoba (DPO) prevádzkovateľa
 • poskytovatelia cloudových služieb
 • poskytovatelia sociálnych sietí a cookies
 • administrácia webovej platformy a hosting
 • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

 

 1. Ako dlho Sanom osobné údaje uchováva?

Sanom spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi. Lehoty uchovávania určuje aj Registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Osobné údaje získané prostredníctvom sociálnych sietí a cookies sa uchovávajú podľa podmienok ich poskytovateľov.

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 

 1. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov Sanom sú dostupné TU