Ambulancia logopédie

Ambulancia logopédie


Logopedická ambulancia poskytuje odbornú intervenciu (diagnostiku, terapiu, prevenciu, poradenstvo) pre dospelých klientov s profilovými diagnózami našej nemocnice.

Poskytujeme komplexnú logopedickú starostlivosť klientom s neurogénnymi poruchami komunikácie pri ložiskovom poškodení mozgu (CMP, traumatické poškodenie mozgu, nádorové ochorenia mozgu), neurodegeneratívnych a neuromuskulárnych ochoreniach, klientom s ľahkými kognitívnymi deficitmi (MCI) rôznej etiológie, klientom s ľahkými poruchami prehĺtania. 

Logopedická starostlivosť je zameraná predovšetkým na:

 

  • AFÁZIE, ALEXIE, AGRAFIE, AKALKÚLIE
  • ZÍSKANÉ DYZARTRIE
  • KOGNITÍVNO-KOMUNIKAČNÉ DEFICITY
  • APRAXIE
  • PORUCHY OROFACIÁLNEJ OBLASTI - myofunkčné poruchy, poruchy mozgových nervov

 

Jednotlivé poruchy sa môžu navzájom kombinovať. Narušenie schopnosti komunikovať sa môže prejavovať v rôznej miere a spôsobe, v závislosti od miesta a rozsahu poškodeniu mozgu. Môžu byť napríklad prítomné ťažkosti s porozumením a/alebo pri produkcii reči, môže sa prejaviť neschopnosť vyjadriť myšlienku, vybaviť si cieľové slovo pri rozprávaní, tvoriť správne gramatickú štruktúru reči, a taktiež môže byť prítomná neschopnosť čítať, písať i počítať. Ďalej môžu vzniknúť poruchy inervácie výkonných orgánov zabezpečujúcich produkciu reči, kedy býva narušená zrozumiteľnosť reči, dýchanie, fonácia, rezonancia, artikulácia i prozódia.

 

Logopéd na základe vstupného vyšetrenia navrhne adekvátnu terapiu - intenzitu a frekvenciu sedení.

Cieľom je odstrániť, zmierniť alebo kompenzovať deficit, ktorý negatívne ovplyvňuje schopnosť komunikovať.

Prognóza závisí na rozsahu a od doby vzniku poškodenia mozgu, veku klienta, intenzite cvičení, na motivácii klienta a aktívnej účasti blízkych na terapeutickom procese. Čím je narušená komunikačná schopnosť ľahšia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa klient dostane na úroveň pred ochorením.

 

 

Logopedické programy


Našim klientom ponúkame 4 logopedické programy, ktoré sa líšia v intenzite a komplexnosti. Sedenia prebiehajú individuálnou formou.

 

 

LOGO BASIC BALÍK 2 týždne

Intenzívny program zameraný na zlepšenie narušenej komunikačnej schopnosti. Program je vhodný pre klienta i v chronickom štádiu.

Balík zahŕňa: (1 x vstupné a výstupné vyšetrenie logopédom, 6 x logopedickú terapiu v trvaní 60 min, 1 x set úloh a cvičení).

Cena balíka je 561,00 €.

 

 

LOGO BASIC BALÍK 3 týždne

Intenzívny program zameraný na zlepšenie narušenej komunikačnej schopnosti. Vhodný najmä pre klientov v akútnom štádiu.

Balík zahŕňa: (1 x vstupné a výstupné vyšetrenie logopédom, 10 x logopedickú terapiu v trvaní 60 min, 1 x set úloh a cvičení).

Cena balíka je 822,00 €.

 

 

 


 

 

Pri poškodeniach mozgu pomerne často dochádza i k zníženiu kognitívnych schopností, čo môže spomaľovať obnovenie komunikačnej schopnosti. 

 

Komunikačná schopnosť, jazykové procesy sú podporované kognitívnymi funkciami - pozornosť, pamäť, exekutívne funkcie. Kognitívne procesy patria medzi základné funkcie nášho mozgu, zohrávajú rozhodujúcu úlohu v našom každodennom fungovaní. Predstavujú viaceré mentálne schopnosti, vrátane učenia, myslenia, uvažovania, pozornosti, zapamätania, riešenia problémov a rozhodovania. Môžu byť prítomné i ťažkosti pri dodržaní témy rozhovoru, na úrovni informatívností výpovedí, pri pochopení obrazného jazyka a pod.

 

Ponúkame 2 špeciálne komplexné programy s týmto zameraním.

 

 

LOGO COGNI PLUS BALÍK 2 týždne

Špeciálny program s komplexným a systematickým zameraním na zlepšenie komunikačnej schopnosti a kognitívnych schopností. Spája intenzívnu logopedickú terapiu a psychoterapeutické metódy, ktoré pôsobia na kognitívne funkcie a tým maximalizujú efekt terapie.

Balík zahŕňa: (1 x vstupné a výstupné vyšetrenie logopédom, 1 x vstupné a výstupné vyšetrenie špeciálnym pedagógom, 6 x logopedickú terapiu v trvaní 30 min, 6 x kognitívnu terapiu v trvaní 30 min, 1 x set úloh a cvičení).

Cena balíka je 539,00 €.

 

 

LOGO COGNI PLUS BALÍK 3 týždne

Intenzívny špeciálny program s komplexným a systematickým zameraním na zlepšenie komunikačnej schopnosti v kombinácii s kognitívnymi schopnosťami. Program je určený pre klientov, ktorí vnímajú ťažkosti na úrovni komunikačnej schopnosti a kognitívnych funkcií pri každodenných aktivitách.

Balík zahŕňa: (1 x vstupné a výstupné vyšetrenie logopédom, 1 x vstupné a výstupné vyšetrenie špeciálnym pedagógom, 10 x logopedickú terapiu v trvaní 30 min, 10 x kognitívnu terapiu v trvaní 30 min, 1 x set úloh a cvičení).

Cena balíka je 759,00 €.

 

 

 

Objednať sa môžete osobne na recepcii, emailom alebo telefonicky.

 

Logopéd:

Mgr. Marta Fartelová

Mgr. Lucia Kaščáková

 

Kontakt:

E: recepcia@sanom.sk

T: +421 2 3212 3900, 0918 759 317