Sociálne poradenstvo


Našou snahou je Vám poskytnúť informácie z relevantných zdrojov a tak pomôcť zorientovať sa v platnej legislatíve.

 

  • Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 

Zákony nájdete tu:

ZZ_2008_447_20210119.pdf (gov.sk)

Legislatíva - MPSVR SR (gov.sk)

Sociálna poisťovňa - Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (socpoist.sk)

 

Občan so zdravotným postihnutím môže požiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny o peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

 

Potrebné informácie nájdete tu:

ÚPSVaR > Kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia > Kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia > Kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia (gov.sk)

ÚPSVaR > Občan so zdravotným postihnutím > Občan so zdravotným postihnutím > Občan so zdravotným postihnutím (gov.sk)

 

Poradenstvo v sociálnej oblasti musí byť a je jednoznačne individuálne.