Oznamovanie podozrení z protispoločenskej činnosti


Podozrenia z protispoločenskej činnosti v spoločnosti Sanom s. r. o. môžete oznamovať (aj anonymne):

  • písomne: na adresu Sanom s r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02 s označením na obálke „Oznamovateľ NEOTVÁRAŤ“
  • elektronicky: na emailovú adresu: protikorupcii@sanom.sk

 

Sanom s. r. o. je povinný preveriť každé oznámenie do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní od jeho prijatia.

V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení Sanom s. r. o. bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.

Sanom s. r. o. je povinný oznámiť oznamovateľovi výsledok jeho preverenia do desiatich (10) kalendárnych dní od preverenia oznámenia.

 

Viac informácií o oznamovaní podozrení z protispoločenskej činnosti nájdete v priloženom súbore nižšie.