SANOM - špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
SANOM - špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
 Najmodernejšie technológie a trendy liečebnej rehabilitácie
Najmodernejšie technológie a trendy liečebnej rehabilitácie
Príjemné bezbariérové prostredie
Príjemné bezbariérové prostredie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Komplexná zdravotná starostlivosť pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Komplexná zdravotná starostlivosť pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Staň sa členom nášho tímu A ZÍSKAJ BENEFITY
Staň sa členom nášho tímu A ZÍSKAJ BENEFITY

Bližšie informácie pre uchádzačov o zamestnanie


 

 1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti spoločnosti SANOM s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 133660/B, IČO: 52 108 341 (ďalej ako „SANOM“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich SANOM spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@sanom.sk.

 

 1. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Sanom spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účel:

 

 • Výberové konanie

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to identifikačné a kontaktné údaje uvádzané uchádzačmi o zamestnanie vo svojich životopisoch, motivačných listoch, potvrdeniach o vzdelaní, certifikátoch a iných sprístupňovaných dokladoch.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy.

 

 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to identifikačné a kontaktné údaje uvádzané uchádzačmi o zamestnanie vo svojich životopisoch, motivačných listoch, potvrdeniach a vzdelaní, certifikátoch a iných sprístupňovaných dokladov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

 • Ochrana majetku a obhajoba právnych nárokov prevádzkovateľa a tretej strany prostredníctvom kamerového systému

v rozsahu: podobizeň a správanie sa, lokalizačné údaje, EVČ vozidla

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 • Uplatňovanie práv (sporová agenda)

v rozsahu: bežné osobné údaje spracúvané v informačnom systéme Uchádzači o zamestnanie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa realizovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2015 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a pod.

 • Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb alebo v rámci písomného súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeleného podľa bodu 2.2.

 

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

 1. Ako, kedy a od koho SANOM osobné údaje získava?

SANOM získava osobné údaje o uchádzačoch o zamestnanie:

 • prostredníctvom pracovných portálov,
 • priamo od uchádzačov o zamestnanie,
 • vstupom do priestorov prevádzkovateľa.

 

 1. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
 • orgány činné v trestnom konaní a súdy
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa
 • zodpovedná osoba (DPO)
 • poskytovatelia pracovných portálov
 • poskytovatelia cloudových služieb
 • poskytovatelia softvérov a aplikácií
 • telekomunikační operátori
 • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

 

 1. Ako dlho SANOM osobné údaje uchováva?

SANOM spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi. Lehoty uchovávania určuje aj Registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Ostatné osobné údaje sú uchovávané nasledovne:

Výberové konanie                                                      po ukončení výberového konania sa neuchovávajú

Evidencia uchádzačov o zamestnanie                   3 mesiace po ukončení výberového konania

Kamerový záznam                                                      7 dní

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 1. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov SANOM sú dostupné TU.