Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
pri zakúpení do 30.4.2024
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

Informačná povinnosť _Uchádzač o zamestnanie

Bližšie informácie pre uchádzačov o zamestnanie


 1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

 

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti spoločnosti Sanom s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 133660/B, IČO: 52 108 341 (ďalej ako „Sanom“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich Sanom spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@sanom.sk.

 

 1. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

 

Sanom spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účel:

 • Výberové konanie

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to identifikačné a kontaktné údaje uvádzané uchádzačmi o zamestnanie vo svojich životopisoch, motivačných listoch, potvrdeniach o vzdelaní, certifikátoch a iných sprístupňovaných dokladoch.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy.

 

 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to identifikačné a kontaktné údaje uvádzané uchádzačmi o zamestnanie vo svojich životopisoch, motivačných listoch, potvrdeniach a vzdelaní, certifikátoch a iných sprístupňovaných dokladov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

 • Ochrana majetku a obhajoba právnych nárokov prevádzkovateľa a tretej strany prostredníctvom kamerového systému

v rozsahu: podobizeň a správanie sa, lokalizačné údaje, EVČ vozidla

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 • Uplatňovanie práv (sporová agenda)

v rozsahu: bežné osobné údaje spracúvané v informačnom systéme Uchádzači o zamestnanie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa realizovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2015 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a pod.

 • Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb alebo v rámci písomného súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeleného podľa bodu 2.2.

 

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

 • Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

v rozsahu: bežné osobné údaje: a to titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa a iné osobné údaje dotknutých osôb uvedené v oznámení

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Ako, kedy a od koho Sanom osobné údaje získava?

 

Sanom získava osobné údaje o uchádzačoch o zamestnanie:

 • prostredníctvom pracovných portálov,
 • priamo od uchádzačov o zamestnanie,
 • vstupom do priestorov prevádzkovateľa,
 • podaním žiadosti o uplatnenie práv,
 • podaním oznámenia protispoločenskej činnosti.

 

 1. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

 

K osobným údajom môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
 • orgány činné v trestnom konaní a súdy
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa
 • zodpovedná osoba (DPO)
 • poskytovatelia pracovných portálov
 • poskytovatelia cloudových služieb
 • poskytovatelia softvérov a aplikácií
 • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

 

 1. Ako dlho Sanom osobné údaje uchováva?

 

Sanom spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi. Lehoty uchovávania určuje aj Registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Ostatné osobné údaje sú uchovávané nasledovne:

Výberové konanie po ukončení výberového konania sa neuchovávajú

Evidencia uchádzačov o zamestnanie 3 mesiace po ukončení výberového konania

Kamerový záznam 7 dní

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 

 1. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

 

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov Sanom sú dostupné TU.

 

Tento dokument je aktuálny ku dňu 11.01.2024.