Ambulancia logopédie


Logopedická ambulancia poskytuje odbornú intervenciu (diagnostiku, terapiu, prevenciu, poradenstvo) pre dospelých klientov s profilovými diagnózami našej nemocnice.

Poskytujeme komplexnú logopedickú starostlivosť klientom s neurogénnymi poruchami komunikácie pri ložiskovom poškodení mozgu (CMP, traumatické poškodenie mozgu, nádorové ochorenia mozgu), neurodegeneratívnych a neuromuskulárnych ochoreniach, klientom s ľahkými kognitívnymi deficitmi (MCI) rôznej etiológie, klientom s ľahkými poruchami prehĺtania. 

Logopedická starostlivosť je zameraná predovšetkým na:

 

  • AFÁZIE, ALEXIE, AGRAFIE, AKALKÚLIE
  • ZÍSKANÉ DYZARTRIE
  • KOGNITÍVNO-KOMUNIKAČNÉ DEFICITY
  • APRAXIE
  • PORUCHY OROFACIÁLNEJ OBLASTI - myofunkčné poruchy, poruchy mozgových nervov

 

Jednotlivé poruchy sa môžu navzájom kombinovať. Narušenie schopnosti komunikovať sa môže prejavovať v rôznej miere a spôsobe, v závislosti od miesta a rozsahu poškodeniu mozgu. Môžu byť napríklad prítomné ťažkosti s porozumením a/alebo pri produkcii reči, môže sa prejaviť neschopnosť vyjadriť myšlienku, vybaviť si cieľové slovo pri rozprávaní, tvoriť správne gramatickú štruktúru reči, a taktiež môže byť prítomná neschopnosť čítať, písať i počítať. Ďalej môžu vzniknúť poruchy inervácie výkonných orgánov zabezpečujúcich produkciu reči, kedy býva narušená zrozumiteľnosť reči, dýchanie, fonácia, rezonancia, artikulácia i prozódia.

 

Logopéd na základe vstupného vyšetrenia navrhne adekvátnu terapiu - intenzitu a frekvenciu sedení.

Cieľom je odstrániť, zmierniť alebo kompenzovať deficit, ktorý negatívne ovplyvňuje schopnosť komunikovať.

Prognóza závisí na rozsahu a od doby vzniku poškodenia mozgu, veku klienta, intenzite cvičení, na motivácii klienta a aktívnej účasti blízkych na terapeutickom procese. Čím je narušená komunikačná schopnosť ľahšia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa klient dostane na úroveň pred ochorením.