MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

Informačná povinnosť _Osoba monitorovaná kamerovým systémom

Bližšie informácie pre osoby monitorované kamerovým systémom


Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov osôb monitorovaných kamerovým systémom spoločnosti Sanom s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 133660/B, IČO: 52 108 341 (ďalej ako „Sanom“ alebo aj „prevádzkovateľ“) a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich Sanom spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@sanom.sk.

 

Uvedené informácie sú Vám určené a ste v zmysle tohto dokumentu osobou monitorovanou kamerovým systémom, t. j. ak ste vstúpili do monitorovaného priestoru prevádzkovateľa ako jeho zamestnanec, zamestnanec dodávateľa, uchádzač o zamestnanie, študent, pacient, ako aj osoba poverená prípadne sprevádzajúca tieto osoby.

Vstupom do monitorovaného priestoru môže prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje v tomto rozsahu:

 • podobizeň tváre, postavu a iné viditeľné fyzické a fyziologické znaky,
 • správanie sa v monitorovanom priestore (napr. pohyb v rámci monitorovaného priestoru),
 • lokalizačné údaje (čas zotrvania v monitorovanom priestore),
 • EVČ vozidla.

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade prostredníctvom kamerového systému nespracúva osobné údaje osobitnej kategórie, napr. biometrické údaje, údaje o zdraví a pod.

K monitorovaniu kamerovým systémom dochádza aj online. K online monitorovaniu má prístup len obmedzený okruh oprávnených osôb prevádzkovateľa a súkromná bezpečnostná služba.

Pri online prenose osobných údajov nemôže dochádzať k ich prenosu do tretích krajín prostredníctvom dodávateľa kamerového systému Dahua Technology Co., nakoľko tento prenos prebieha výlučne len cez súkromnú dátovú sieť, ktorá nie je pripojená na internet.

Spoločnosť Dahua Technology Co. poskytuje primerané záruky prostredníctvom schváleného certifikačného mechanizmu Protected Privacy IoT Product Certificate and PfG 2624/06.17 standard od TÜV Rheinland.

Kamerové záznamy môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, súdom, právnemu zastúpeniu, poisťovateľovi prevádzkovateľa, súkromnej bezpečnostnej službe, oprávneným zamestnancom a orgánom prevádzkovateľa.

Priestormi prevádzkovateľa sa rozumejú priestory tieto priestory prevádzkovateľa:

 • Sanom s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02

 

Prevádzkovateľ monitoruje tieto časti svojich priestorov:

Suterén:

 • chodba pred šatňami

Prízemie:

 • recepcia a časť vstupnej haly
 • jedálenský priestor
 • priestor pred výťahom
 • čakáreň
 • služobný vchod v zadnej časti budovy
 • priestor pred vchodom do suterénu
 • chodba pred vyšetrovňou
 • priestor pred výťahom
 • pohľad na chodbu
 • schodisko pred technickým úsekom

2., 3. a 4. poschodie:

 • chodba pred vyšetrovňou
 • priestor pred výťahom
 • pohľad na chodbu
 • schodisko pred apartmánom
 1. poschodie:
 • pohľad na chodbu
 • priestor pred výťahom

Exteriér:

 • hlavný vchod, parkovisko, parkovací automat a závora
 • vchod pre zamestnancov, parkovisko a vchod do kuchyne
 • nájazd pred vonkajším vstupom do výťahu
 • exteriérové posilňovacie vybavenie a brána
 • požiarne schodisko z vrchu budovy

na účel:

 • zvýšenie ochrany majetku a bezpečnosti priestorov prevádzkovateľa,
 • obhajoba právnych nárokov prevádzkovateľa prípadne tretej strany v prípade spôsobenia škody v monitorovanom priestore

na právnom základe: oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretej strany

s dobou uchovávania: 7 dní

V prípade vyšetrovania spôsobenej škody, po dobu tohto vyšetrovania.

Pri vstupe do ktoréhokoľvek monitorovaného priestoru prevádzkovateľa si môžete ako dotknutá osoba uplatniť tieto práva:

Právo na prístup

Máte právo dostať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie. Pokiaľ sa kamerové záznamy ešte v čase podania Vašej žiadosti uchovávajú, máte právo na prístup k týmto záznamom, pokiaľ tým nedôjde k porušeniu práv iných dotknutých osôb a prevádzkovateľ je technicky spôsobilý záznamy editovať tak, aby k porušeniu práv iných osôb nedošlo.

Ak sa v kamerovom zázname nedajú vyhľadať Vaše osobné údaje (t. j. prevádzkovateľ by musel prejsť veľké množstvo uchovávaného materiálu), prevádzkovateľ Vás nemusí byť schopný identifikovať. Z týchto dôvodov by ste (okrem identifikácie prostredníctvom preukazu totožnosti) mali v žiadosti uviesť, kedy ste do monitorovaného priestoru vstúpili. Prevádzkovateľ Vám vopred oznámi, aké údaje sú na splnenie Vašej žiadosti potrebné.

Právo na vymazanie

Na základe Vašej žiadosti je prevádzkovateľ povinný osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • namietate oprávnený záujem prevádzkovateľa, prípadne plnenie jeho úlohy vo verejnom záujme,
 • sa preukáže, že osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

a súčasne, spracúvanie nie je potrebné:

 • na uplatnenie práv na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • z dôvodov verejného záujmu,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak prevádzkovateľ poskytol osobné údaje inému príjemcovi a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste požiadali, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa to nepreukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje, ak o to požiadate.

Rozmazaním obrazu bez možnosti opätovného obnovenia osobných údajov, ktoré obraz predtým obsahoval, sa osobné údaje považujú za vymazané.

Právo namietať

V prípade monitorovania založenom na oprávnenom záujme alebo verejnom záujme máte právo z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie – kedykoľvek – namietať voči spracúvaniu.

Pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a záujmami, spracúvanie Vašich osobných údajov zastaví. odpovie na Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca.

V súvislosti s monitorovaním kamerou by sa táto námietka mala vzniesť buď pri vstupe, v čase zdržiavania sa v monitorovanej oblasti, alebo po výstupe z monitorovanej oblasti.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy

Ako dotknutá osoba máte právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania osobných údajov v rozpore s Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv. Návrh na začatie konania môžete podať na príslušnom súde.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR

 

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť s  podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

Ako si môžete svoje práva uplatniť a ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov v Sanom nájdete TU.

 

Tento dokument je aktuálny ku dňu 11.01.2024.