EMG vyšetrenie
EMG vyšetrenie
Meranie elektrickej aktivity svalov a nervov
MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

Informačná povinnosť _Dodávateľ alebo jeho zamestnanec

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov


 1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov dodávateľov, potenciálnych dodávateľov, subdodávateľov a ich zamestnancov v spoločnosti Sanom s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 133660/B, IČO: 52 108 341 (ďalej ako „Sanom“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich Sanom spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@sanom.sk.

 

 1. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Sanom spracúva osobné údaje dodávateľov na účel:

 • Uzatvorenie a plnenie zmlúv podľa Obchodného zákonníka

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, prípadne iného splnomocneného zástupcu; meno, priezvisko, kontaktné údaje, pracovnú pozíciu, zamestnávateľa a podpis zamestnancov dodávateľa, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Sanom a jeho dodávateľom.

 • Spracúvanie a uchovávanie účtovných dokladov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinosti prevádzkovateľa podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znené neskorších predpisov.

 • Kontaktné údaje na dodávateľov, subdodávateľov a ich zamestnancov

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to titul, meno, priezvisko, funkcia alebo pracovná pozícia, telefonický a e-mailový kontakt

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 • Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa a podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

 • Uplatňovanie práv (sporová agenda)

v rozsahu: bežné osobné údaje a citlivé osobné údaje spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa nevyhnutné na daný účel

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa realizovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2015 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a pod.

 • Ochrana majetku a obhajoba právnych nárokov prevádzkovateľa a tretej strany prostredníctvom kamerového systému

v rozsahu: podobizeň a správanie sa, lokalizačné údaje, EVČ vozidla

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 • Správa prijatých a odoslaných zásielok

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo

 

Právnym základom je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Emailová komunikácia

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to titul, meno, priezvisko, funkcia, telefonický a e-mailový kontakt, iné osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou prostredníctvom emailovej komunikácie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 • Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

v rozsahu: bežné osobné údaje: a to titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa a iné osobné údaje dotknutých osôb uvedené v oznámení

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Ako, kedy a od koho Sanom osobné údaje získava?

Sanom získava osobné údaje od dodávateľov:

 • pri uzatváraní a plnení zmlúv medzi Sanom a dodávateľom,
 • vstupom do priestorov prevádzkovateľa,
 • prostredníctvom emailovej, telefonickej a poštovej komunikácie,
 • podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb,
 • podaním oznámenia protispoločenskej činnosti

 

 1. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
 • orgány činné v trestnom konaní a súdy
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa
 • zodpovedná osoba (DPO) prevádzkovateľa
 • poskytovatelia cloudových služieb
 • poskytovatelia softvérov a aplikácií
 • poskytovateľ podpory webovej stránky a hostingu
 • prepravné a poštové spoločnosti
 • poisťovateľ prevádzkovateľa
 • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

 

 1. Ako dlho Sanom osobné údaje uchováva?

Sanom spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi. Lehoty uchovávania určuje aj Registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Ostatné osobné údaje sú uchovávané nasledovne:

Kamerové záznamy                                                       7 dní

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 

 1. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov Sanom sú dostupné TU.

 

Tento dokument je aktuálny ku dňu 11.01.2024.