Asociácia nemocníc Slovenska - stali sme sa členom!


Stali sme sa členom Asociácie nemocníc Slovenska (ďalej ANS), ktorej poslaním je združovať zdravotnícke zariadenia na území Slovenskej republiky za účelom spoločného postupu pri riešení ich problematiky v oblasti ekonomickej, legislatívnej, zamestnávateľskej a odbornej. Postavenie členov ANS je založené na princípe rovnosti a vzájomnej solidarity.

 

Základnými úlohami ANS v súčasnosti je:

 • vytváranie intenzívneho tlaku na zdravotné poisťovne pri presadzovaní záujmov svojich členov,
 • vyvíjanie tlaku na NR SR, Vládu SR a Prezidenta SR pri presadzovaní požiadaviek svojich členov pri prijímaní štátneho rozpočtu,
 • presadzovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k  ústredným orgánom a úradom, k orgánom štátnej správy a k iným právnym subjektom,
 • vyvíjanie tlaku na transparentné rozdeľovanie a efektívnu alokáciu zdrojov pre ZZ,
 • presadzovať návrat k intersektorálnemu členeniu,
 • vyvíjanie tlaku na uplatnenie nasledovných hlavných zásadách pre financovanie zdravotníctva na Slovensku: 7-9 % HDP pre zdravotníctvo,definovať ceny a tarify zdravotníckych výkonov,
 • prijať zákon o dohodovacom konaní na financovanie ZZ (rovnocenní partneri ministerstvo zdravotníctva, zdravotné poisťovne, poskytovatelia ZS),
 • rokovať o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa,
 • pripomienkovať návrhy zákonov SR,
 • presadzovať záujmy svojich členov pri rozdeľovaní štrukturálnych fondov EÚ,
 • vytváranie dôstojných podmienok pre zamestnancov,
 • spolupráca s ostatnými zamestnávateľskými a stavovskými organizáciami pri presadzovaní svojich požiadaviek,
 • intenzívna komunikácia s médiami.