Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov

 1. Pre koho je tento dokument určený?

Tento dokument upravuje zásady ochrany údajov v spoločnosti Sanom s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 133660/B, IČO: 52 108 341 (ďalej ako „Sanom“ alebo aj „prevádzkovateľ“) a to najmä pravidlá pre získanie, zhromažďovanie, ukladanie, šírenie, uchovávanie a bezpečnosť osobných údajov.

 

Dotknutou osobou môžete byť v prípade, ak ste vo vzťahu k prevádzkovateľovi:

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@sanom.sk.

 

 1. Ktoré základné pojmy dokument používa?

 

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

 

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie; ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Informačný systém – usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, napr. personalistika, účtovníctvo, databáza klientov, webová stránka a pod.

Nariadenie GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa, podpis, podobizeň, správanie sa na internete a pod.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napr. ochrana majetku prevádzkovateľa používaním kamerových systémov.

Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované (okrem orgánov verejnej moci).

Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné aspekty fyzickej osoby, napr. správanie sa na internete a remarketing.

Služba – služby, ktoré ponúkame a vykonávame.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi ako je ich získavanie, prehliadanie, uchovávanie, kopírovanie a pod.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. Aké práva majú dotknuté osoby?

 

Sanom kladie dôraz na rešpektovanie Vašich práv. Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

Právo na informácie

Máte právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sú prijaté vhodné opatrenia, aby Vám tieto informácie boli riadne poskytnuté. Sanom si plní informačnú povinnosť prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý bude trvalo zverejnený na www.sanom.sk.

 

Právo na odvolanie udeleného súhlasu

V prípade, ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje napr. pri zverejňovaní fotografií.

Právo na prístup k údajom

Sanom Vám na základe žiadosti vydá potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ako aj informácie o účeloch ich spracúvania, o kategóriách spracúvaných osobných údajov, o kategóriách príjemcov, o dobe ich uchovávania, o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás a o ďalších Vašich právach, ktoré si môžete uplatniť. Sanom Vám na Vašu žiadosť poskytne bezplatne aj kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie si budeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. O výške poplatku Vás budeme vopred informovať.

Právo na opravu

Máte právo na spracúvanie správnych a aktuálnych údajov. Sanom vykonáva aktualizáciu údajov na Vašu žiadosť, prípadne po overení týchto údajov v rámci komunikácie s Vami.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Za určitých podmienok máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, a to najmä, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; ak ste odvolali svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; ak namietate oprávnený záujem na spracúvanie údajov zo strany prevádzkovateľa alebo pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Po zvážení zákonných podmienok Vašej žiadosti na vymazanie osobných údajov vyhovieme, prípadne Vás budeme informovať, prečo osobné údaje vymazať nemôžeme.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých podmienok máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, a to najmä, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; ak je spracúvanie osobných údajov protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich spracúvania; ak ich prevádzkovateľ už nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; ak ste namietali oprávnené záujmy prevádzkovateľa, prevádzkovateľ ich spracúvanie obmedzí, až do overenia týchto oprávnených záujmov. Po zvážení zákonných podmienok Vašej žiadosti o obmedzenie spracúvania osobných údajov vyhovieme, prípadne Vás budeme informovať, prečo žiadosti vyhovieť nemôžeme.

Právo na prenosnosť údajov

Právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi Sanom vykoná výlučne na Vašu žiadosť a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte v prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase, prípadne na plnení zmluvy s prevádzkovateľom a ak sa toto spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, ktoré takýto prenos umožňujú.

Právo namietať

Za určitých podmienok máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Sanom tieto osobné údaje nebude ďalej spracúvať, pokiaľ v konkrétnom prípade nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody tohto spracúvania.

Automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Sanom nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy

Ako dotknutá osoba máte právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania osobných údajov v rozpore s Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv. Návrh na začatie konania môžete podať na príslušnom súde.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť s  podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

 

 1. Ako si môžu dotknuté osoby u prevádzkovateľa svoje práva uplatniť?

 

Svoje práva si môžete uplatniť písomne:

 • poštou na adresu prevádzkovateľa,
 • osobne na recepcii prevádzkovateľa,
 • e-mailom na adresu: gdpr@sanom.sk.

 

Žiadosť na uplatnenie práv dotknutých osôb je dostupná TU a na recepcii prevádzkovateľa.

 

Každú žiadosť zaevidujeme a vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca. V tejto lehote Vás informujeme o opatreniach, ktoré sme na základe tejto žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od jej podania spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

 

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť podaná, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Vaše žiadosti vybavujeme bezplatne. Ak je však žiadosť zjavne neopodstatnená alebo opakovaná, môžeme za jej vybavenie žiadať:

 • primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady,
 • odmietnuť konať.                                                                                                                                                                       

5. Na základe čoho Vaše osobné údaje spracúvame?

 

Osobné údaje spracúvame len v prípade, ak máme na to právny základ. Právnym základom spracúvania môže byť:

 • zákonná povinnosť,
 • realizácia zmluvy,
 • oprávnený záujem,
 • súhlas.

Zákonná povinnosť

Väčšinu Vašich osobných údajov spracúvame na základe plnenia zákonných povinností. Zákony určujú, ktoré osobné údaje musíme spracúvať a v akom rozsahu na plnenie našich povinností. Poskytnutie Vašich správnych a aktuálnych osobných údajov je v tomto prípade povinné, pretože bez toho by sme si nemohli plniť zákonné povinnosti uložené napr. zákonom o účtovníctve, o zdravotnej starostlivosti, Zákonníkom práce, Obchodným zákonníkom a pod.

 

Realizácia zmluvy

Osobné údaje spracúvame na základe zmluvy, to znamená, že údaje potrebujeme spracúvať, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu a riadne si ju plniť. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. Na uzatvorenie zmluvy je však potrebný minimálny rozsah osobných údajov, aby ste sa mohli stať našim zamestnancom, obchodným partnerom alebo aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby (napr. dohoda o poskytnutí nadštandardných služieb).

 

Oprávnený záujem

Keď máme vlastný obchodný alebo podnikateľský dôvod na použitie Vašich údajov, nazýva sa to oprávnený záujem. Ak spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu, informujeme Vás o tom v bližších informáciách pre konkrétne dotknuté osoby. Ani v tomto prípade však nemôže dochádzať k porušovaniu Vašich práv a záujmov (napr. ochrana majetku zabezpečená kamerovým systémom).

 

Súhlas

V niektorých prípadoch spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, ktorý nám výslovne udelíte. Keď spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, informujeme Vás o tom v čase ich získavania. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov pred jeho odvolaním (napr. pri zverejňovaní fotografií a videí).

 

6. Ako sú osobné údaje u prevádzkovateľa chránené?

 

 

Sanom dôsledne zabezpečuje ochranu osobných údajov. Za týmto účelom sme prijali primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia zohľadňujúce hroziace riziko, povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení.

Sanom chráni Vaše osobné údaje vhodnými a dostupnými prostriedkami pred zneužitím. Pritom predovšetkým uchovávame osobné údaje v priestoroch, na miestach, v prostredí alebo v systéme, do ktorého má prístup obmedzený, vopred stanovený a v každom okamihu kontrolovaný okruh osôb.

Sanom raz za rok vykoná vyhodnotenie postupov pri nakladaní a spracovávaní osobných údajov. O vyhodnotení spíšeme stručný záznam, tzv. správu z vyhodnotenia. Ak sa zistí, že niektoré postupy sú zastarané, zbytočné alebo sa neosvedčili, vykonáme bezodkladne nápravu

Sanom ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov. V prípade, že je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, vždy Vás o tom informujeme a oznámime Vám, aké opatrenia sme prijali na nápravu. O každom incidente sa spíše záznam. O každom závažnom incidente Sanom informuje Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

7. Bližšie informácie pre konkrétne dotknuté osoby:

 

 8. Aktuálnosť dokumentu

 

Tento dokument je aktuálny ku dňu 11.01.2024.

 

Vlastníkom dokumentu je Sanom a minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.

 

 


category Informačná povinnosť _Zamestnanec, bývalý zamestnanec alebo ich blízka osoba
category Informačná povinnosť _Uchádzač o zamestnanie
category Informačná povinnosť _Pacient alebo ním poverená osoba
category Informačná povinnosť _Lekár žiadajúci o hospitalizáciu pacienta z inej nemocnice
category Informačná povinnosť _Dodávateľ alebo jeho zamestnanec
category Informačná povinnosť _Užívateľ webových stránok a sociálnych sietí SANOM
category Informačná povinnosť _Osoba monitorovaná kamerovým systémom
category Informačná povinnosť_Študenti