Kontraindikácie prijatia pacienta na liečbu v špecializovanej nemocnici


1. Opakované NCMP ťažkého stupňa s rizikom ďalších recidív

2. Ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespolupráca, krátka výdrž aktívnej spolupráce

3. Akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie, M. Alzheimer v pokročilejšom štádiu ochorenia

4. Bezvedomie

5. Vigilná kóma

6. Tracheostómia s kanylou, PEG

7. Dialyzovaní pacienti

8. Ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami

9. Dekubity, nezhojený amputačný kýpeť 

10. Extrémna obezita

11. Závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenia, ktoré znemožňujú, výrazne obmedzujú alebo sťažujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu – kardiopulmonálna dekompenzácia, nestabilná angina pectoris, nedostatočne liečená alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný diabetes mellitus, renálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútna tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy

12. Akútna tromboflebitída – stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po odoznení

13. Akútne infekčné ochorenia, febrílne stavy

14. Zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby (MTS)

15. Syndróm závislosti na alkohole

16. Rehabilitačná liečba je kontraindikovaná u pacientov so záchytom multirezistentných kmeňov enterobaktérií, resp. rezistentných na ATB - meropenem, ertapenem - z dôvodu nariadenej izolácie pacienta počas jeho celého pobytu v zdravotníckom zariadení na základe Odborného usmernenia MZ SR č. 3828/2014 - SZ čl. IVb

17. Vek pod 18 rokov

18. Infekčné ochorenie + séropozitivita: syphilis, HIV, Hepatitída B, C

19. Neschopnosť pacienta aktívne rehabilitovať

 

Patologické hodnoty laboratórnych paramerov:

- Anémia s Hb pod 100 g/liter

- Trombocytopénia pod 100.000/mikroliter

- Hepatopathia s hodnotami ALT, AST viac ako 3x normálnej hodnoty

- Nephropathia s hodnotami kreatinínu viac ako 2x normálnej hodnoty