Kontraindikácie prijatia pacienta na liečbu v špecializovanej nemocnici


 

 1. Opakované NCMP ťažkého stupňa s rizikom ďalších recidív
 2. Ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespolupráca, krátka výdrž aktívnej spolupráce
 3. Akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie, M. Alzheimer v pokročilejšom štádiu ochorenia
 4. Bezvedomie
 5. Vigilná kóma
 6. Tracheostómia s kanylou
 7. Dialyzovaní pacienti
 8. Ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami
 9. Dekubity, nezhojený amputačný kýpeť – relatívna kontraindikacia
 10. Extrémna obezita
 11. Závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenia, ktoré znemožňujú, výrazne obmedzujú alebo sťažujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu – kardiopulmonálna dekompenzácia, nestabilná angina pectoris, nedostatočne liečená alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný diabetes mellitus, renálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútne tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy
 12. Akútna tromboflebitída – stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po odoznení
 13. Akútne infekčné ochorenia
 14. Zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby (MTS)
 15. Syndróm závislosti na alkohole
 16. Rehabilitačná liečba je kontraindikovaná u pacientov so záchytnom multirezistentnych kmeňov enterobaktrérií , resp. rezistentných na ATB - meropenem, ertapenem - z dôvodu nariadenej izolácie pacienta počas jeho celého pobytu v zdravotníckom zariadení na základe Odborného usmernenia MZ SR č. 3828/2014 - SZ čl. IVb

 

Patologické hodnoty laboratórnych paramerov:

- Anémia s Hb pod 100 g/liter

- Trombocytopénia pod 100.000 / mikroliter

- Hepatopathia s hodnotami ALT, AST viac ako 3x normálnej hodnoty

- Nephropathia s hodnotami kreatinínu viac ako 2x normálnej hodnoty