SANOM - špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
SANOM - špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
 Najmodernejšie technológie a trendy liečebnej rehabilitácie
Najmodernejšie technológie a trendy liečebnej rehabilitácie
Príjemné bezbariérové prostredie
Príjemné bezbariérové prostredie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Komplexná zdravotná starostlivosť pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Komplexná zdravotná starostlivosť pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Staň sa členom nášho tímu A ZÍSKAJ BENEFITY
Staň sa členom nášho tímu A ZÍSKAJ BENEFITY

Informácie o ochrane osobných údajov pre užívateľov webovej stránky a sociálnych sietí


Informácie o ochrane osobných údajov pre užívateľov webovej stránky a sociálnych sietí

 

 1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov užívateľov webovej stránky www.sanom.sk a sociálnych sietí spoločnosti spoločnosti SANOM s.r.o., Nobelova 18, Bratislava 831 02, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 133660/B, IČO: 52 108 341 (ďalej ako „SANOM“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich SANOM spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma zodpovedná osoba na emailovej adrese gdpr@sanom.sk.

 

 1. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

 

 • Prevádzkovanie profilu na sociálnych sieťach

 

v rozsahu: bežné osobné údaje zverejnené a poskytnuté dotknutou osobou na sociálnych sieťach

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 

 • Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

 

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

 

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

 

 1. Ako, kedy a od koho SANOM osobné údaje získava?

SANOM získava osobné údaje užívateľov webovej stránky a sociálnych sietí:

 • nepriamo od poskytovateľov sociálnych sietí,
 • priamo od dotknutej osoby podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb.

 

 1. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
 • orgány činné v trestnom konaní a súdy
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa
 • zodpovedná osoba (DPO) prevádzkovateľa
 • poskytovatelia cloudových služieb
 • poskytovatelia sociálnych sietí
 • administrácia webovej platformy a hosting
 • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

 

 1. Ako dlho SANOM osobné údaje uchováva?

SANOM spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi. Lehoty uchovávania určuje aj Registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Osobné údaje získané prostredníctvom sociálnych sietí a cookies sa uchovávajú podľa podmienok ich poskytovateľov.

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 1. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov SANOM sú dostupné TU